การประชุมวิชาการ
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: More than just LIPID - ไขมันอันตรายกว่าที่คิด
ชื่อการประชุม การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: More than just LIPID - ไขมันอันตรายกว่าที่คิด
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-005-08-2563
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 30 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้สถานการณ์ของประเทศรวมถึงสถานการณ์ระดับโลกมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงด้านสาธารณสุข ซึ่งผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลในระยะยาวและส่งผลให้เกิดการปรับตัวเป็นอย่างมาก
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท อัพจอห์น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบและการปรับตัวของเภสัชกรทุกท่านในครั้งนี้ ที่จะต้องร่วมมือกันลดความแออัดในการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อผ่านเหตุการณ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้ กระบวนการให้บริการทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและร้านขายยามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน การบริการทรัพยากร ทั้งด้านยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคคลากร ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแด่ประชาชน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรให้มีเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งส่วนงานที่เป็นกิจวัตรเดิมและการรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยข้อจำกัดของเวลารวมทั้งทรัพยากรต่างๆและส่งผลให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างท้าทายมากขึ้น อีกทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญอีกด้วย
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่สนับสนุนการทำงานและส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพ ได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 “Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: More than just LIPID - ไขมันอันตรายกว่าที่คิด” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อแนะนำในการบริหารจัดการและการปรับตัวของการบริการทางด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเภสัชกรชุมชน และเภสัชกรโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของงานบริการสุขภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความผิดปกติของภาวะไขมันในเลือดสูง และกลุ่มยาที่ใช้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์เท่านั้น