การประชุมวิชาการ
(Online) Way to win Allergic Rhinitis and Chronic Urticaria in Pharmacy
ชื่อการประชุม (Online) Way to win Allergic Rhinitis and Chronic Urticaria in Pharmacy
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-025-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรชุมชน มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ร้านขายยาถือเป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชนที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ อาการภูมิแพ้ รวมถึงลมพิษถือเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มผู้มาใช้บริการร้านขายยา และเป็นอาการที่อาจจะต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำในอนาคต การเลือกใช้ยาที่เหมาะลม และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Way to win Allergic Rhinitis and Chronic Urticaria in Pharmacy” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคภูมิแพ้ และลมพิษ การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ข้อมูลเกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกาการของโรค และการประเมินอาการภูมิแพ้จมูก และลมพิษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้คำแนะนำ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์รักษาอาการภูมิแพ้และลมพิษ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในกรปฏิบัติงานจริง
คำสำคัญ
Topic 1: Way to win Allergic Rhinitis and Chronic Urticaria in Pharmacy
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th