การประชุมวิชาการ
การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 19 VIRTUAL CONFERENCE
ชื่อการประชุม การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 19 VIRTUAL CONFERENCE
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-028-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 29 -30 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือ โรงพยาบาลทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชุกของผู้ติเชื้อเอชไอวี/เอดส์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อเอชไววี/เอดส์เป็นจำนวนมาก มีการประมาณการว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ล้านคน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเหล่านี้โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตลอดจนการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อฉวยโอกาส จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในปัจจุบันราคาของยาต้านไวรัสถูกลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาต้านไวรัสตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ซึ่งได้ขยายผลทั่วประเทศ และผู้ป่วยบางส่วนสามารถจ่ายค่ายาต้านไวรัสได้เอง ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีเชื้อไวรัสดื้อยา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสดื้อยาและสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาให้มีประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่แพทย์รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเน้นความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที และเปิดโอกาสให้ สามารถซักถาม ปรึกษาปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
HIV AIDS Workshop 2020
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด 700 คน) กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2716-6922