การประชุมวิชาการ
(Online) การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 6 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : Good Distribution Practice, Standard and Reshape Services Delivery of Pharmaceutical Products
ชื่อการประชุม (Online) การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 6 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : Good Distribution Practice, Standard and Reshape Services Delivery of Pharmaceutical Products
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-024-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 07 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลกระทบของเหตุการโรคระบาด COVID-19 ทำให้สถานการณ์ของประเทศรวมถึงสถานการณ์ระดับโลกมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงด้านสาธารณสุข ซึ่งผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลในระยะยาวและส่งผลให้เกิดการปรับตัวเป็นอย่างมาก
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบและการปรับตัวของเภสัชกรทุกท่านในครั้งนี้ ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านเหตุการณ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้ นอกจากกระบวนการให้บริการทางด้านสุขภาพแล้ว การบริการทรัพยากร ทั้งด้านยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรให้มีเพียงพอต่อความต้องการ การรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรต่างๆ ส่งผลให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างลำบากมากขึ้น และยังต้องคำนึงถึความปลอดภัยและมาตรฐานในการขนส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่สนับสนุนการทำงานและส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพ ได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 6 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : Good Distribution Practice, Standard and Reshape Services Delivery of Pharmaceutical Products เพื่อเป็นการเผยแพร่มาตรฐานที่ดีในการขนส่งยา การปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด และการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งยา พร้อมกับคงมาตรฐานอันดีไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ Good Distribution Practice
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางการปรับตัวและรับมือกับวิกฤต โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะกับการปฏิบัติงานจริงทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th