การประชุมวิชาการ
(Online) Update Management of Dysmenorrhea and Other Acute Pain Syndrome in Drugstore
ชื่อการประชุม (Online) Update Management of Dysmenorrhea and Other Acute Pain Syndrome in Drugstore
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-023-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรร้านยามีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการปวดเป็นอาการที่มักพบบ่อยในร้านขายยา ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะ อาการปวดกล้ามเนื้อ หรืออาการปวดท้องประจำเดือนในเพศหญิง การเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม พร้อมกับคำแนะนำในการปรับพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Dysmenorrhea and Pain Management ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด โดยเฉพาะอาการปวดท้องประจำเดือนในเพศหญิง ที่มักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและส่งผลต่อการทำงานของผู้ป่วย ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม รวมถึงข้อควรระวังในการใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และประโยชน์ของ ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการปวดท้องประจำเดือน และกลไกที่จะไปรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ลดอาการปวด และสามารถเลือกใช้ยาพร้อมกับคำแนะนำได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th