การประชุมวิชาการ
(Online) Dysmenorrhea and Pain Management
ชื่อการประชุม (Online) Dysmenorrhea and Pain Management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-023-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรร้านยามีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการปวดเป็นอาการที่มักพบบ่อยในร้านขายยา ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะ อาการปวดกล้ามเนื้อ หรืออาการปวดท้องประจำเดือนในเพศหญิง การเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม พร้อมกับคำแนะนำในการปรับพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Dysmenorrhea and Pain Management ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด โดยเฉพาะอาการปวดท้องประจำเดือนในเพศหญิง ที่มักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและส่งผลต่อการทำงานของผู้ป่วย ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม รวมถึงข้อควรระวังในการใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และประโยชน์ของ ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการปวดท้องประจำเดือน และกลไกที่จะไปรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ลดอาการปวด และสามารถเลือกใช้ยาพร้อมกับคำแนะนำได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th