การประชุมวิชาการ
CUPHARMATALK: การดูแลผู้ป่วยผ่าน TELEMEDICINE และ TELEPHARMACY
ชื่อการประชุม CUPHARMATALK: การดูแลผู้ป่วยผ่าน TELEMEDICINE และ TELEPHARMACY
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-031-07-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ