การประชุมวิชาการ
CUPHARMATALK: MYTHS & FACTS: PHARMACEUTICAL QUALITY IMPACT OF ANTIBIOTIC PACKAGING SCIENCE AND DESIGN
ชื่อการประชุม CUPHARMATALK: MYTHS & FACTS: PHARMACEUTICAL QUALITY IMPACT OF ANTIBIOTIC PACKAGING SCIENCE AND DESIGN
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-030-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 24 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ