การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประเด็นการเรียนรู้ : เทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงการดูแลผิวหนังในภาวะควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (Technology Change The Incontinence Skin Care)
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประเด็นการเรียนรู้ : เทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงการดูแลผิวหนังในภาวะควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (Technology Change The Incontinence Skin Care)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-029-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 12 -21 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่าย พบได้มากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้และผู้ที่พึ่งพาการใช้ผ้าอ้อม อีกทั้งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับรุนแรงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันมีแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันเชิงประจักษ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เภสัชกรชุนชนควรมีความรู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งลดปัญหาจากการดูแลในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1ใ เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องการเกิดแผลผิวหนังอักเสบ ความรุนแรงและผลกระทบ
2. เพื่อให้เภสัชกรทราบแนวทางปฏิบัติการป้องกันและการจัดการแผลผิวหนังอักเสบตาม Best Practice และ Guideline จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลแผล
คำสำคัญ