การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention ผ่านระบบออนไลน์ webex
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention ผ่านระบบออนไลน์ webex
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-027-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ webex
วันที่จัดการประชุม 21 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร เภสัชกรประจำแหล่งฝึก แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจ จำนวน 800 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์โรคติดเชื้อ Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) หรือ COVID-19 ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก โดยมีรายงานผู้ป่วยคนแรกในเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 12 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเกือบ 6 แสนคน ในปัจจุบัน ยังไม่มียาจำเพาะในการรักษา COVID-19 แต่มีข้อมูลทั้งระดับ in vitro, สัตว์ทดลอง และการศึกษาเบื้องต้นในมนุษย์ ถึงยาหลายชนิดที่อาจจะใช้ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ เช่น chloroquine, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, favipiravir และ azithromycin และ IL-6 inhibitors (tocilizumab, siltuximab และ sarilumab) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปัจจุบันในแง่ภูมิคุ้มกันวิทยา (immunology) ของโรคติดเชื้อ COVID-19 มีมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชี้นำถึงกระบวนการคิดค้นการใช้ยารักษาโรค COVID-19 ได้ รวมถึงการใช้สมุนไพร โดยพบการศึกษาเบื้องต้นในการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อหวังผลในการรักษาหรือป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการใช้สมุนไพรของประเทศจีน จนนำมาซึ่งความสนใจต่อสมุนไพรไทยหลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย หรือสมุนไพรอื่นๆ ที่มีผลเพิ่มภูมิคุ้มกัน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักฐานวิชาการในการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และผลในการรักษาหรือป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักฐานวิชาการ และร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย จึงได้จัดประชุมวิชาการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ตามหลักฐานวิชาการทางสมุนไพรในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19
คำสำคัญ
COVID-19, Immunology, กระชาย, ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน
วิธีสมัครการประชุม
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน