การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 19/2563 เรื่อง Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 19/2563 เรื่อง Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-011-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 07 -11 ก.ย. 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 32 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้ป่วยวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่มีสภาวะโรคที่รุนแรง และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ภาวะความเจ็บป่วยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ได้ทุกกระบวนการ การใช้ยาจึงมีความพิเศษกว่าผู้ป่วยทั่วไปเนื่องจากมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และมีความเสี่ยงในการไม่ตอบสนองต่อการรักษาได้สูงกว่า ในขณะที่ผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นผู้ป่วยที่มักมาโรงพยาบาลด้วยสถานการณ์ที่เร่งด่วนจึงทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่รุนแรงได้ นอกจากนี้ยาที่ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้หลายๆชนิดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drug) ได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการรักษา ผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินจึงควรได้รับการดูแลการใช้ยาอย่างใกล้ชิด การมีเภสัชกรร่วมเข้าปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัช-กรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาด้านยาได้ แต่การที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานนี้ให้ได้ผลสมฤทธิ์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญทั้งหลายประการร่วมกัน โดยปัจจัยประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือความรู้ที่ทันสมัย ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉิน
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบำบัดในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉิน
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉิน
คำสำคัญ
Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
วิธีสมัครการประชุม
http://regist.pharmacy.psu.ac.th/clinic/frmviewbeforeregister.php?confid=19