การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) CUPharmaTalk: Clinical uses of macrolides: what're similar and different?
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) CUPharmaTalk: Clinical uses of macrolides: what're similar and different?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-028-07-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 23 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ