การประชุมวิชาการ
(Online) Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy
ชื่อการประชุม (Online) Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-022-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 15 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรชุมชน มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ร้านขายยาถือเป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชนที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ อาการภูมิแพ้ถือเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มผู้มาใช้บริการร้านขายยา และเป็นอาการที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาอาการ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินลักษณะอาการ ข้อมูลของผู้ป่วย (patient’s profile) เพื่อเลือกยารักษาอาการที่เหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกาการของโรค และการประเมินอาการภูมิแพ้จมูก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้คำแนะนำ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์รักษาอาการภูมิแพ้ และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th