การประชุมวิชาการ
(Online) “SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับผลลัพธ์ทางด้าน Cardio-Renal Protection - Your Treatment Choice Today, can change your Patient’s Outcomes Tomorrow”
ชื่อการประชุม (Online) “SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับผลลัพธ์ทางด้าน Cardio-Renal Protection - Your Treatment Choice Today, can change your Patient’s Outcomes Tomorrow”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-021-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 02 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ข้อมูลการเลือกใช้ยาและความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก และเป็นโรคที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้คำแนะนำในการใช้ยา ขั้นตอนการดูแลรักษา และการปรับพฤติกรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ต่อเพื่อร่วมงานและผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับผลลัพธ์ทางด้าน Cardio-Renal Protection - Your Treatment Choice Today, can change your Patient’s Outcomes Tomorrow” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแและรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors; การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อควรระวังในการใช้ยาต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งชี้ของยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคกลุ่ม SGLT2 inhibitors และสารมารถเลือกใช้ยาพร้อมกับให้คำแนะนำการใช้ยา ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th