การประชุมวิชาการ
CUPharmaTalk เรื่อง การให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และออฟฟิศซินโดรมสำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม CUPharmaTalk เรื่อง การให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และออฟฟิศซินโดรมสำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-027-07-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 19 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ