การประชุมวิชาการ
(Online) งานประชุมวิชาการ "เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา"
ชื่อการประชุม (Online) งานประชุมวิชาการ "เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-017-08-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 01 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ Stroke เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและของประเทศไทยทั้งในมิติของจำนวนผู้เสียชีวิต ภาระโรค และการสูญเสียทางเศรษฐกิจในแง่ของภาระค่าใช้จ่ายและการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เภสัชกรชุมชนสามารถที่จะช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรค NCDs เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรัง และหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรัง รวมทั้งผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมน้ำตาลหรือความดันฯไม่ได้ มักจะพัฒนาไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ อีกมากมาย เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุสำคัญของโรคดังกล่าวส่วนใหญ่นอกเหนือจากความไม่เข้าใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องแล้ว ยังมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป
การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้หลายชนิด เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ และโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เป็นต้น ควันบุหรี่ทำลายสุขภาพทั้งของผู้สูบบุหรี่และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร โดยที่บุคคลเหล่านี้จะเสียชีวิตในวัยกลางคนหรือมีอายุเพียง 35-69 ปีเท่านั้น หากอัตราการสูบบุหรี่ยังไม่ลดลงในปี ค.ศ. 2020 อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ถึง 10 ล้านคนต่อปี และเพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้และพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนตามแผนงาน เครือข่ายร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2563 -2565 จึงจำเป็นต้องมีการอบรมความรู้และทักษะการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ความเครียด การดูแลและจัดการปัญหาการใช้ยา(ในกลุ่มโรคเรื้อรัง NCDs) และการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร ให้มีความรู้ในเรื่องบริการเลิกบุหรี่ สร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการปัญหาการใช้ยา
2. ฝึกทักษะและเทคนิคในการให้บริการเลิกบุหรี่ เลิกแอลกอฮอล์ และคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. เพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพ บริการเลิกบุหรี่และการจัดการปัญหาเรื่องยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สำหรับร้านยาที่สนใจทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและบริการเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ไม่ควรพลาด รับจำนวนจำกัด 300 คน ใน zoom โดยจะส่งลิงค์ไปที่เมลของท่าน ส่วนที่เหลือชมจาก live สด ทำข้อสอบหลังเรียน ได้ CPE ประมาณ 3.5 หน่วยกิต สนใจสมัครตามลิงค์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ... https://forms.gle/NiyGveFTMoDKjsCj8