การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการหัวข้อ “นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine)”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการหัวข้อ “นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-016-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 05 -07 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นักศึกษาแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ทางด้านการแพทย์ความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างมากทั้งด้านการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย มีการนำเทคโนโลยีด้านเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence, AI) มาร่วมช่วยวินิจฉัยและดูแลรักษามากขึ้น การประชุมวิชาการนวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine) เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์จึงมีความสำคัญ ดังนั้นทางภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์อันทันสมัยแก่แพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางอายุรศาสตร์ให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการทางอายุรศาสตร์ระหว่างสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
นวัตกรรม (innovations), อายุรศาสตร์ (internal medicine)
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณนงลักษณ์ ราไม้ หรือ คุณรุ่งทิวา อินทร์พรหม โทร.02-9269793, 02-9269794 Email: tuinternalmed@gmail.com ติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook: อายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ Website: http://www.med.tu.ac.th/department/internal-medicine/