การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) CUPharmaTalk เรื่อง GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF GOUT: UPDATE IN 2020
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) CUPharmaTalk เรื่อง GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF GOUT: UPDATE IN 2020
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-026-07-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 07 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ