การประชุมวิชาการ
Moral and Ethical issue in biomedical engineering application in clinical setting
ชื่อการประชุม Moral and Ethical issue in biomedical engineering application in clinical setting
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-003-06-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar online ผ่านทาง Webex platform
วันที่จัดการประชุม 30 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตเภสัชศาสตร์, เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้กระจายไปสู่ระบบสายงานต่างๆ เพื่อช่วยชับเคลื่อยน หรือประมวลผล กระบวนการทำงาน ให้มีความรวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น แม้กระทั้งใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ได้
ในทางการแพทย์ และเภสัชศาตร์ เลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายชนิด เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยอาการ โรค รวมทั้งการใช้ในการบำบัดรักษา อาการของผู้ป่วย หรือแม้กระทั้งเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจแก่บุคลาสกรทางการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินการของการวินิจฉัย รักษา มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีต่างๆนั้น อาจเกิดผลกระทบในแง่อื่นตามมาด้วย โดยเฉพาะ แง่ของจริยธรรมทางการแทพย์ ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของเทคโนโลยีในทางการแพทย์ จะช่วยให้เราเข้าใจ ทั้งผลดี และผลเสีย หรือประเด็นที่ควรตระหนักมาขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของจริยธรรม
เพื่อให้เกิดการความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ ของการนำเทคโนโลยีในทางการแพทย์ไปใช้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้มีการจัดกิจกรรมประชุม/ บรรยาย/ สัมมนา ในหัวข้อ Moral and Ethical issue in biomedical engineering application in clinical setting ซึ่งเป็นการจัดประชุม ในรูปแบบ Webinar ขึ้น
วัตถุประสงค์
1 ผู้เข้าร่วมสามารถแยกแยะ พิจารณาได้ว่าการใช้เทคโนโลยีในทางคลินิกลักษณะใดมีความ เหมาะสม ทางจริยธรรม
2 ผู้เข้าร่วมมีความรู้เท่าทันระบบ ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์ และไม่สนับสนุนหรือ นำระบบ ปัญญาประดิษฐ์ ไปใช้ในทางที่ผิด จริยธรรม
3 ผู้เข้าร่วมมีความตระหนักถึง จริยธรรมของการใช้เทคโนโลยี ทางการแพทย์ และความ รับผิดชอบ ต่อข้อผิดพลาดของ เทคโนโลยี
คำสำคัญ
คุณธรรม, จริยธรรม, AI, biomedical engineering, data science
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียน online และตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน ผ่านทาง www.pharmacy.up.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 หรือจนกว่าจำนวนที่นั่งเต็ม (จำนวน 100 ท่าน) หมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมทุกท่านจำเป็นต้องติดตั้ง Webex platform เพื่อเป็นช่องท่างการเข้าร่วมฟังบรรยาย สำหรับเภสัชกร สามารถรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน, การลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย และผ่านการทำแบบทดสอบหลังบรรยาย (ผ่าน 70%)