การประชุมวิชาการ
(online) Theoretical Analysis and Practice on Removal of Organic Solvent in Lyophilization Process
ชื่อการประชุม (online) Theoretical Analysis and Practice on Removal of Organic Solvent in Lyophilization Process
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-004-07-2563
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 07 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทำแห้งผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
The presentation proposes the model of organic solvent freezing and sublimation in drug product solution. The presenter will share the method on how to evaluate the possibility of organic solvent removing, and the relevant calculation method is also given. Some experience is also shared on the difficult issue of residue organic solvent control.
- Introduction
- Freezing Analysis on Organic Solvent
- Sublimation Analysis for Organic Solvent
- Practice on Organic Solvent Removal
- Summary
วัตถุประสงค์
to learn
1. How to remove organic solvent in lyophillization process.
2. How to do theoretical analysis on removing of organic solvent in lyophillization process.
คำสำคัญ
Lyophilization Process, removal of organic solvent
วิธีสมัครการประชุม
online registration within 5 August 2020.