การประชุมวิชาการ
(online) Freeze Drying Cycle Development and Cycle Optimization
ชื่อการประชุม (online) Freeze Drying Cycle Development and Cycle Optimization
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-003-07-2563
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 31 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทำแห้งผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ฝ่ายวิศวกรรม ผู้ตรวจประเมิน GMP/ระบบคุณภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
This course will
1. Share the basic experience of Tofflon lyophilization lab on lyophilization recipe design
2. Help R&D scientisits or people of manufacture to understand the original cycle and how to evaluate it
3. Introduce key points of freeze-drying cycle design and optimization.
วัตถุประสงค์
to learn :
- Freeze-Drying Cycle Description
- Freeze-Drying Cycle Development
- Freeze-Drying Cycle Optimization
- Case Analysis
คำสำคัญ
Lyophilization, Freeze Drying Cycle Development, Cycle Optimization
วิธีสมัครการประชุม
online registration within 29 July 2020.