การประชุมวิชาการ
การสัมนาออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ : Diarrhea, IBS and Dysbiosis: How Probiotic support for Gut Health from clinical studies and guidelines
ชื่อการประชุม การสัมนาออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ : Diarrhea, IBS and Dysbiosis: How Probiotic support for Gut Health from clinical studies and guidelines
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-025-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ผ่าน ZOOM WEBINAR
วันที่จัดการประชุม 19 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคระบบทางเดินอาหารเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการ ให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนั้น มีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นเภสัชกรชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะปวดท้อง โรคลำไส้แปรปรวน โรคท้องเสีย ตลอดจนภาวะที่เกิดจากการไม่สมดุลของจุลินทรีย์ประจำถิ่นและการป้องกัน
ซึ่งปัจจุบันมียาที่ช่วยรักษาโรคระบบทางเดินอาหารออกสู่ท้องตลาดหลายชนิด เภสัชกรชุนชนควรมีความรู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งลดปัญหาจากการดูแลในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยต่อไป
ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ Probiotics ในการป้องกันและรักษาโรคท้องเสียได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถาม โทร 02-301-5467, 090-9311878, e-mail: siwakarn.p@dksh.com และ โทร 02-301-5494, 085-6154545, e-mail: sudawadee.p@dksh.com