การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ CUPharmaTalk เรื่อง Contraceptive patch: What, Why, When, Where, How, and for Whom?
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ CUPharmaTalk เรื่อง Contraceptive patch: What, Why, When, Where, How, and for Whom?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-024-07-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 14 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร หรือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นปัญหาทางสังคมที่คนในสังคมตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้ แต่วัยรุ่นที่ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพออาจเข้าใจผิดคิดว่าการตั้งครรภ์ในช่วงอายุนี้เป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอาจส่งผลเสียทั้งทางด้านสุขภาพกายใจ และอาจตามมาด้วยผลกระทบในระยะยาว วัยรุ่นวัยเรียนทั้งหลายจึงควรเรียนรู้แนวทางการป้องกันปัญหานี้ หรือในกรณีที่พลาดพลั้งตั้งครรภ์ไปแล้วควรตั้งสติและเรียนรู้วิธีรับมือที่ถูกต้อง
การคุมกำเนิดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวลงได้ โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย การคุมกำเนิดมีหลากหลายวิธี ทั้งที่เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรด้วยการทำหมัน และวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว เช่น การรับประทานยาคุมกำเนิด การฉีดยาคุมกำเนิด การใส่ห่วงคุมกำเนิด การฝังยาคุมกำเนิด การแปะแผ่นยาคุมกำเนิด การใส่ถุงยางอนามัย การนับวัน การหลั่งภายนอก เป็นต้น
แผ่นแปะคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม รวมทั้งมีกลไกการออกฤทธิ์และข้อห้ามใช้เช่นเดียวกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ทั้งนี้แผ่นแปะคุมดำเนิดมีการผลิตขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น คือไม่ต้องรับประทานยาทุกวัน ลดปัญหาเรื่องการลืมทานยาได้ แต่ใช้วิธีแปะแทน โดยหนึ่งแผ่นออกฤทธิ์ได้นาน 7 วัน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแผ่นแปะคุมกำเนิดจะต้องใช้ความร่วมมือในการใช้จากผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ซึ่งเภสัชกรมีบทบาทในการให้คำแนะนำในการคุมกำเนิดรวมทั้งการส่งมอบยาพร้อมการใช้คำอธิบายวิธีการใช้แผ่นแปะคุมกำเนิดให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ยาที่สูงสุด
ในการนี้คณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ทั้งคุมกำเนิดโดยใช้แผ่นแปะให้กับเภสัชกรเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงแนวทางการคุมกำเนิดด้วยการใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ