การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง : การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์”
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง : การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-015-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 27 -31 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งส่งเสริมนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์มาจากงานวิจัย เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งงานวิจัยที่จะนำมาใช้ได้จริงนั้น จะต้องมีการประเมินประสิทธิผลทั้งในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตามเพื่อลดการใช้สัตว์ทดลอง จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องประเมินความเป็นพิษ และทดสอบประสิทธิภาพในเซลล์เพาะเลี้ยง
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจะได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักวิจัย นักศึกษา และเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจให้แก่นักวิจัยที่มีพื้นฐานมาแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางเภสัชกรรมให้มีคุณภาพ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศด้วยสินค้าที่เป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิจัยสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยได้อย่างปลอดภัย
2. เพื่อให้นักวิจัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง
3. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้สนใจ และเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง
คำสำคัญ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง: การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
สำรองรายชื่อในภาคปฏิบัติการ (รับจำนวนจำกัดตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม) หรือประสงค์เข้าร่วมภาคบรรยาย(รับจำนวน 20 ท่าน) กรุณาติดต่อ คุณณัฐนันท์ 0-2986-9213 ต่อ 4286 หรือแจ้งข้อมูลของท่านไว้ที่อีเมล nattananti@hotmail.com