การประชุมวิชาการ
(Online) Personalized Use of Laxative for Constipation
ชื่อการประชุม (Online) Personalized Use of Laxative for Constipation
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-020-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 02 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรร้านยามีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารเป้นอาการที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะอาการท้องผูก ที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานหรือการใช้วิถีชีวิตแบบเร่งด่วน รวมถึงการเลือกรับประทานอาหาร
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Personalized Use of Laxative for Constipation ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแและรักษาอาการท้องผูก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา; การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และการเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ งข้อควรระวังในการใช้ยาต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคและการประเมินภาวะท้องผูก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งชี้ของยารักษาอาการท้องผูกแต่ละประเภท
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับโรคและยาที่ใช้รักษาอาการท้องผูก และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการภาวะท้องผูกให้กับผู้ป่วยได้จริง
คำสำคัญ
ท้องผูกใครว่าไม่สำคัญ ถ่ายไม่ออกหลายวัน มีผลข้างเคียงมากกว่าที่คิด
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th