การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Diabetes Education for Physician and Educator”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Diabetes Education for Physician and Educator”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-025-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 06 -07 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 300-350 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ทีมรักษาเบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์ ได้เพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน การจัดการ โรคเบาหวาน ทั้งการใช้เครื่องมือออนไลน์และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยผู้ป่วยในการจัดการโรคเบาหวาน การจัดการผู้ป่วย โรคเบาหวานและ COVID-19 วิธีการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงที่สังคมห่างไกล การดูแลผู้เป็นเบาหวานในวัยรุ่น บทเรียนจากโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในประเทศไทย เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการจัดการโรคเบาหวาน สำหรับทีมดูแลรักษาโรคเบาหวานทุกระดับ
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาใหม่ของเทคโนโลยีที่เป็นโรคเบาหวาน
4.2 เพิ่มความรู้ ทักษะ และความชำนาญให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ มั่นใจในการบริหารจัดการรักษาผู้เป็นเบาหวานให้เข้าใจถึงชีวิตที่มีสุขภาพดีกับโรคเบาหวาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1-2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ รับผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรม (จำนวนจำกัด) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรักษาระยะห่าง ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวนก่อนเวลากำหนด ลงทะเบียนและเช็คหมายเลขสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่ www.dmthai.org รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน ประเภท นั่งฟังในห้องประชุม 1. ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 3,000 บาท 2. สมาชิกสามัญ 2,000 บาท 3. สมาชิกตลอดชีพ ฟรี ตัวอย่างเลขสมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ : ต.1234 , สามัญ : ส.5501