การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-024-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 01 -22 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ จำนวน 50 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้พืชสมุนไพร เพื่อการการระบุชนิดพืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยให้ถูกชนิดตามหลักการที่ถูกต้อง พืชสมุนไพรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและการเตรียมยาแผนไทยนั้นเป็นเครื่องยาสมุนไพรที่ต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการระบุแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยาไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการฝึกฝนทักษะที่จะนำไปสู่การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องโดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ การจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex เพื่อลดผลกระทบจากสถานะการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมนี้ได้อย่างสะดวกในการเข้ารับการอบรม และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างทักษะในการตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (รวมค่าเครื่องยาสมุนไพรและเอกสารประกอบการบรรยาย)