การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน
ชื่อการประชุม โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-023-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารนิทร์
วันที่จัดการประชุม 07 -11 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด และบุคลากรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เป็น เบาหวา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย นำมาซึ่งภาวะเจ็บป่วยและ ทุพพลภาพ เป็นผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจของทั้งตัวผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว อีกทั้งส่งผลกระทบ ขยายวงกว้างถึงระดับสังคมและประเทศชาติ
การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานต้องอาศัยการทางานเป็นทีมทั้งผู้ป่วย ครอบครัว แพทย์หลายสาขา พยาบาล นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักสุขศึกษา นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ แม้ว่าจะมีการคิดค้นยาและวิธีการรักษาโรคเบาหวานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยยังคงเป็นบุคคล สำคัญที่สุดในการดูแลและจัดการตนเอง การที่ผู้ป่วยจะดูแลและจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะเพียงพอ บุคลากรในทีมสุขภาพจึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และสนับสนุนให้ ผู้ป่วยเป็น “ผู้จัดการตนเอง” ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในทีมสุขภาพจำเป็นต้องรอบรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เข้าใจผลกระทบของโรคและการรักษาต่อชีวิตของผู้ป่วย สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการ แก้ปัญหา ตลอดจนให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในทีมสุขภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม โดยหวังว่าการพัฒนา บุคลากรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานให้สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานได้ตามมาตรฐาน จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากของโรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลรักษา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบต่างๆ ของการให้ความรู้ แก่ผู้เป็นเบาหวาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ชำระก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2563 5,000 บาท ชำระวันที่ 2 ส.ค. 2563 5,500 บาท อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้สนใจทั่วไป ชำระก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2563 5,500 บาท ชำระวันที่ 2 ส.ค. 2563 6,000 บาท สมัครเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel40Vlrjz4xrfDRfe6J-wZgn6DM_8kspRq5Juh01ALWfErMQ/viewform ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-898-6667 หรือ 0-2348-7070