การประชุมวิชาการ
(online) Overview of Lyophilization and Importance of Scaling up from Manufacturers Perspective
ชื่อการประชุม (online) Overview of Lyophilization and Importance of Scaling up from Manufacturers Perspective
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-002-07-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 17 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทำแห้งผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ฝ่ายวิศวกรรม ผู้ตรวจประเมิน GMP/ระบบคุณภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Due to the characteristics of mass transfer and heat transfer in the freeze-drying process, there are many factors need to be considered in the scale-up process. This presentation will explain the key points in the scale-up process from the perspective of the freeze-dryer manufacturer.
วัตถุประสงค์
to learn
1. Some important point of freeze-drying.
2. The importance of freeze-drying scale-up.
3. The risks of the freeze-drying process without scale-up.
4. The method of scale-up.
คำสำคัญ
Lyophilization, scale up
วิธีสมัครการประชุม
online registration before 15 July 2020