การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-017-07-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 18 -08 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรค ยารักษาโรค และแนวทางการรักษาโรคต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (รวมถึงเภสัชกร) ที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย จำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้เหล่านี้ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์โรคและแนวทางการรักษาโรคที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการในการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้ใช้ยาต่อไป โครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์นี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2556 และจัดต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงคาดว่าโครงการประชุมวิชาการที่จะจัดในปีงบประมาณ 2563 นี้ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 8 จะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเช่นทุกปีที่ผ่านมาและสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และะเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประชุมวิชาการนี้จึงได้จัดให้มีขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (webinar) และจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเภสัชกรที่ต้องการเรียนรู้ในเวลาอื่น นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดจัดการประชุม webinar
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน
2. พัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกร/บุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ
คำสำคัญ
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรคเรื้อรัง โรคจิตเวชและสมอง โรคติดเชื้อ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนลไลน์ http://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/register.php หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อเรามาได้ที่ 045-353603 ตลอดวันและเวลาราชการนะครับ