การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาวิชาการ (Online) เรื่อง Cancer pharmacotherapy review
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาวิชาการ (Online) เรื่อง Cancer pharmacotherapy review
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-016-06-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 27 -26 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 39 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา (คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ, 2561) ข้อมูลจาก GLOBOCAN พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง 170,495 คนจากประชากรไทยทั้งหมด 69,183,175 คน การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดมีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทั้งการเพิ่มการตอบสนอง การยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ได้แก่ สาเหตุ พยาธิวิทยา การวินิจฉัย การประเมินระยะของโรค การตรวจคัดกรองโรค แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งทั้งด้านกลไกการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยา ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ ข้อมูลเภสัชพลศาสตร์ ข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยทั้งด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์ของยา บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในปัจจุบันจึงมีทั้งการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง Cancer pharmacotherapy review อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักในการผลิตบัณฑิตของคณะ “การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว (Managing Disease – or – Treatment Related Complication)
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมทางด้านโรคมะเร็ง
3.เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
คำสำคัญ
webinar ,MOOC, Online,Cancer
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ https://www.phar.ubu.ac.th/conference/Cancer2020