การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ประจำปี 2563 เรื่อง เภสัชกรอยู่ใกล้ มั่นใจ ใช้ยาปลอดภัย เครือข่ายเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ประจำปี 2563 เรื่อง เภสัชกรอยู่ใกล้ มั่นใจ ใช้ยาปลอดภัย เครือข่ายเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-024-06-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 22 -27 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 2.เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 3. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเภสัชกรรมร่วมกับเภสัชกรและเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทุกองค์การดำเนินการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบบทบาทของเภสัชกรในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมทุกสาขาทั่วประเทศกับสภาเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี และในปี 2563 สภาเภสัชกรรมมีกำหนดจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมโดยยึดประเด็นเภสัชกรปฐมภูมิภายใต้คำขวัญ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน (ปี 2563 เน้นครอบครัว) และมีประเด็นเสริม คือ “ทุกครอบครัวสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในสถานการณ์ COVID-19 และอื่น ๆ ได้ที่เภสัชกร” ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2563

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถานศึกษาพื้นฐานในการผลิตเภสัชกร
รับใช้สังคม ได้ให้ความร่วมมือดำเนินการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน ให้ความรู้ คำแนะนำการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ คัดกรอง ส่งต่อ รักษา ป้องกันโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในรูปแบบการประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่สภาเภสัชกรรมกำหนด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบบทบาทของเภสัชกรในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบบทบาทของเภสัชกรในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม
2. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การป้องกันโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน
คำสำคัญ
เภสัชกรอยู่ใกล้ มั่นใจ ใช้ยาปลอดภัย
วิธีสมัครการประชุม
1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th เลือกงานประชุมที่ท่านสนใจ 2. เนื่องจากการประชุมวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ประจำปี 2563 นี้ ไม่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ Google form ที่แจ้งไว้ใน https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 3. จากนั้นผู้จัดฯ จะแจ้งลิงค์การรับชมการประชุมฯ แก่ท่าน ให้ท่านเข้ารับชมตามกำหนดการที่แจ้งไว้