การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและควบคุมกำกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและควบคุมกำกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-024-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมตึกเก่า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 02 -25 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น จำนวนประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ปัญหาข้อร้องเรียนผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ยา อาหาร เครื่องสำอาง สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2562 โดย ทางมูลนิธิฯ และเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค ได้ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 3,245 เรื่อง เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ยา ปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า การรับมือกับปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ “การคิดเชิงระบบ” (Systems thinking) ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งการจัดการเภสัชกรรมเป็นระบบหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ ย่อมหนีไม่พ้นไปจากความซับซ้อนอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในระบบเดียวกัน เภสัชกรเป็นทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบย่อยนี้ ย่อมมีส่วนสำคัญในการจัดการระบบให้สามารถตอบสนองเป้าหมายในการดูแลการใช้ยาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเภสัชกรให้มีแนวคิดและวิธีการคิดเชิงระบบ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานและพัฒนาการจัดการเภสัชกรรมในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจถึง ความหมาย และแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงระบบ
2. ฝึกใช้เครื่องมือสนับสนุนการคิดเชิงระบบในงานการจัดการเภสัชกรรมเบื้องต้น
คำสำคัญ
การพัฒนาระบบ, การควบคุมกำกับ, ความปลอดภัยในการบริโภค, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ