การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 4
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 4
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-022-07-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 11 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป จำนวน 250 คน, บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้สังคมไทยและสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว ได้มีผลกระทบไปในหลายด้าน เช่น การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และสาธารณสุข ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลสุขภาพอันเป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการให้ความรู้และการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาและสุขภาพให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง การเสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลที่ดีต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับ ทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่นๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เภสัชกรได้ติดตามความก้าวหน้า ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านสุขภาพและสาธารณสุขได้อย่างมั่นคง โดยการจัดงานประชุมในปีนี้จะมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID19 และเภสัชบำบัดบนหลักวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นำสิ่งที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดไปเป็นประโยชน์และร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่นๆ ในแต่ละโรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้งกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19 และเภสัชบำบัด
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกรสำหรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
คำสำคัญ
Covid-19, Coronavirus, Pharmacotherapy, Pharmacy
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th คุณกัลยา อรวิเชียร 0899183921