การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชนผ่านระบบออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ : เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ลำไส้ของฉัน (Intestinal tract and microbiome)
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชนผ่านระบบออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ : เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ลำไส้ของฉัน (Intestinal tract and microbiome)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-023-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM webinar
วันที่จัดการประชุม 26 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรคระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อยในร้านยา โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แบคทีเรีย สารพิษ หรือเกิดจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ และปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคอุจจาระร่วง และ Antibiotic Smart Use ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง อีกทั้ง Probiotics ได้มีบทบาทในการนำมาใช้ทั้งป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงมากขึ้น แต่เนื่องจาก Probiotics มีจำนวนมากมายหลายชนิด อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจและเลือกใช้ไม่ถูก จึงต้องอาศัยข้อมูลวิจัยยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ Probiotics ในการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเภสัชกรชุมชนควรมีการเพิ่มพูนความรู้ที่ก้าวทันโรค พร้อมข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพในการเลือกใช้ยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ Probiotics ในการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารและการป้องกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ภญ. สุดาวดี ประยูรพันธุ์ โทร 02-301-5494, 085-6154545 e-mail: sudawadee.p@dksh.com