การประชุมวิชาการ
(Online) “Important Considerations of Using Antiepileptic Drugs and COVID-19”
ชื่อการประชุม (Online) “Important Considerations of Using Antiepileptic Drugs and COVID-19”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-018-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ข้อมูลการเลือกใช้ยาและความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ อาการลมชักถือเป็นอาการที่พบบ่อย และเป็นอาการที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้คำแนะนำในการใช้ยา ขั้นตอนการดูแลรักษา และการปรับพฤติกรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ต่อเพื่อร่วมงานและผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Important Considerations of Using Antiepileptic Drugs and COVID-19” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค การเลือกใช้ยาให้เมาะสม การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ยา เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจอาการของโรค และการประเมินอาการลมชัก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยา และการให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ และผู้ป่วย
คำสำคัญ
Topic 1: Important Considerations of Using Antiepileptic Drugs and COVID-19
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th