การประชุมวิชาการ
WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง CPTTP : ผลกระทบต่อระบบยา
ชื่อการประชุม WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง CPTTP : ผลกระทบต่อระบบยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-022-06-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 20 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ