การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเสวนาวิชาการด้วยการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “Pharmacist role in antiepileptic drugs: Practical issue and management”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเสวนาวิชาการด้วยการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “Pharmacist role in antiepileptic drugs: Practical issue and management”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-021-08-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรจากแหล่งอื่นๆ ที่สนใจ อย่างน้อย 250 คน 2. คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยโรคลมชัก เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญและก่อให้เกิดความพิการในประเทศไทย มียากันชักหลายตัวที่อยู่ในบัญชียาหลัก ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและควบคุมอาการชักได้ และการบริหารยาที่ถูกวิธีแต่ละสูตรตำรับยังมีผลถึงประสิทธิภาพในการรักษา จึงเห็นโอกาสพัฒนาในประเด็น การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และข้อควรระวังในการใช้ยากันชัก โดยเฉพาะยาทางเลือกแรกอย่างยาเช่น phenytoin ซึ่งเป็นยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับเภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลการใช้ยากันชักให้แก่ผู้ป่วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจติดตามระดับยากันชัก การใช้โปรแกรมเภสัชจลนศาสตร์ประยุกต์กับผู้ป่วย การปรับขนาดยายากันชักในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะชักต่อเนื่อง (status epilepticus) รวมไปจนถึงผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตและ/หรือได้รับการบำบัดทดแทนไต เพื่อช่วยส่งเสริมให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ไปจนถึงการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมด้านโรคลมชักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้เกี่ยวกับยากันชักเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิผล
2. มีความรู้และเข้าใจการบริหารยาและการปรับขนาดยากันชักให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
3. สามารถนำความรู้เภสัชจลนศาสตร์ของยากันชักจากทฤษฎีไปประยุกต์ใช้พัฒนางานโดยเฉพาะการตรวจติดตามวัดระดับยาในเลือด
คำสำคัญ
Pharmacist role, Antiepileptic drugs, Practical issue
วิธีสมัครการประชุม
งานบริการวิชาการ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-34244463 , 08-9918-3921