การประชุมวิชาการ
(Online) Practical use of combined silicone gel and vitamin C for scar in community pharmacy And Topical steroids revisited: a closer look at Mometasone.
ชื่อการประชุม (Online) Practical use of combined silicone gel and vitamin C for scar in community pharmacy And Topical steroids revisited: a closer look at Mometasone.
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-017-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรร้านยามีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาปัญหาและอาการของผิวหนัง เช่น การรักษาอาการแพ้ การรักษาอาการอักเสบ หรือเแผล เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในร้านขายยา
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Practical use of combined silicone gel and vitamin C for scar in community pharmacy And Topical steroids revisited: a closer look at Mometasone ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม รวมถึงข้อควรระวังในการใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และประโยชน์ของ Silicone Gel และ vitamin C (for topical use)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และประโยชน์ของ topical steroids; Mometasone
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์iรักษาอาการแพ้ อาการอักเสบของผิวหนัง รวมถึงการแก้ไขปัญหาแผล และแผลเป็นให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
คำสำคัญ
Practical use of combined silicone gel and vitamin C for scar in community pharmacy And Topical steroids revisited: a closer look at Mometasone.
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th