การประชุมวิชาการ
WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง Updated in Obesity Management
ชื่อการประชุม WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง Updated in Obesity Management
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-021-06-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 23 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ