การประชุมวิชาการ
(Online)การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 4 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : One standard for all
ชื่อการประชุม (Online)การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 4 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : One standard for all
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-015-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลกระทบของเหตุการโรคระบาด COVID-19 ทำให้สถานการณ์ของประเทศรวมถึงสถานการณ์ระดับโลกมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงด้านสาธารณสุข ซึ่งผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลในระยะยาวและส่งผลให้เกิดการปรับตัวเป็นอย่างมาก
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบและการปรับตัวของเภสัชกรทุกท่านในครั้งนี้ ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านเหตุการณ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้ กระบวนการให้บริการทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน การบริการทรัพยากร ทั้งด้านยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคคลากร มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรให้มีเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งส่วนงานที่เป็นกิจวัตรเดิมและการรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยข้อจำกัดของเวลาของทรัพยากรต่างๆและส่งผลให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างลำบากมากขึ้น และยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญอีกด้วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่สนับสนุนการทำงานและส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพ ได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 4 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : One standard for all เพื่อเป็นการเผยแพร่นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล การปฏิรูประบบการบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งข้อแนะนำในการบริหารจัดการและการจัดซื้อยาที่ดีของภาครัฐ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ที่ได้ปฏิบัติงานจริง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสุขภาพและการปฏิรูประบบบริการด้านสาธารณสุข
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางการปรับตัวและรับมือกับวิกฤต เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการปฏิบัติงานจริงทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th