การประชุมวิชาการ
Improve Pharmacuetical Dust Extraction comply with PIC/S GMP
ชื่อการประชุม Improve Pharmacuetical Dust Extraction comply with PIC/S GMP
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-007-07-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 24 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้ ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP ผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระบวนการผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ต้องผลิตในบริเวณภายใต้มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อน เช่น จุลินทรีย์ และอนุภาค โดยเฉพาะการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ต้องมีระบบการกรองอากาศในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ระบบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการผลิต เช่น ระบบดูดฝุ่น (Dust Extraction) ต้องมีการกรองอนุภาคเช่นกันก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอก ประสิทธิภาพการกรองอากาศจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการกรองอนุภาคต้องได้ตามมาตรฐานที่กรมโรงงาน กระทรวงอุสาหกรรม กำหนเดและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559 ต้องมีการตรวจสอบมาตรการและประสิทธิผลในการปนเปื้อนข้ามของการกรอง เพื่อมั่นใจว่าระบบการกรองอากาศมีความสมบูรณ์ระบบการติดตั้งถูกต้อง ประสิทธิภาพการกรองของไส้กรองและวิธีการจัดการกับสิ่งปนเปื้อนที่ถูกต้องด้วยวิธีการและเทคนิคที่ดี จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผลิตภัณฑ์ ที่ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ในทางกลับกันถ้าเลือกไส้กรองที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีวิธีการจัดการไม่เหมาะสม ทำให้ต้องสูญเสียเวลาในการจัดการแก้ปัญหาและสูญ เสียผลิตภาพ (productivity) และอาจสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปนเปื้อนที่ไม่ได้มาตรฐานตามกำหนด
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกใช้ไส้กรองอากาศและระบบจัดการกับอนุภาคที่ถูกต้อง
• เพื่อเรียนรู้ระบบจัดการกับระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Dust Extraction)
• เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Dust Extraction) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
• เพื่อเรียนรู้ เทคนิค วิธีการ ติดตั้งระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Dust Extraction) ให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ช่วยให้ลดปัญหาการแก้ไข ในภายหลัง
คำสำคัญ
Dust extraction, filtration, cleanroom
วิธีสมัครการประชุม
online registration at http://www.tipa.or.th *free registration for member*