การประชุมวิชาการ
(online) Benefits and Drawbacks of Different End Point Detection Methods
ชื่อการประชุม (online) Benefits and Drawbacks of Different End Point Detection Methods
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-001-06-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 10 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทำแห้งผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ฝ่ายวิศวกรรม ผู้ตรวจประเมิน GMP/ระบบคุณภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
End point detection is often overlooked but is closely related to the success of freeze-drying, so we compare the benefits and drawbacks of all methods to fine the most suitable one. After studying this lecture, you will understand why some batches have failed products.
วัตถุประสงค์
to learn
1. The importance of end point detection.
2. What are the risks of the freeze-drying process without end point detection?
3. In your actual participation in freeze-drying process, have you detected the end point? Does your method suit for your product?
คำสำคัญ
freeze-drying process, end point detection
วิธีสมัครการประชุม
online registration before 8 July 2020