การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ webex®
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ webex®
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-021-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ webex®
วันที่จัดการประชุม 29 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร เภสัชกรประจำแหล่งฝึก แพทย์ และผู้สนใจ (จำนวนจำกัด)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์โรคติดเชื้อ Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) หรือ COVID-19 ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก โดยมีรายงานผู้ป่วยคนแรกในเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเกือบ 4 แสนคน ในปัจจุบัน ยังไม่มียาจำเพาะในการรักษา COVID-19 แต่มีข้อมูลทั้งระดับ in vitro, สัตว์ทดลอง และการศึกษาเบื้องต้นในมนุษย์ ถึงยาหลายชนิดที่อาจจะใช้ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ เช่น chloroquine, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, favipiravir และ azithromycin และ IL-6 inhibitors (tocilizumab, siltuximab และ sarilumab) อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้ยาเหล่านี้ในการรักษาโรค COVID-19 คือ ขนาดยาที่เหมาะสม เนื่องจากการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ รวมถึงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และการกำหนดขนาดยาในปัจจุบันจะเทียบเคียงกับโรคอื่นๆ ส่งผลให้การใช้ยาอาจไม่ได้ผลการรักษาที่ดี หรือก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึง การศึกษาวิจัยค้นคว้าวัคซีนในการป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งมีรายงานการศึกษาฉบับแรกในเดือนพฤษภาคม 2563 และเป็นความหวังของการมนุษยชาติ จนมาถึงปัจจุบัน การศึกษาวิจัยของยาเหล่านี้และวัคซีนจึงมีจำนวนมากและข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นปัญหาของการใช้ยาต้านไวรัส SARS-CoV-2 อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย จึงได้จัดประชุมวิชาการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดและวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19
คำสำคัญ
Pharmacotherapy, COVID-19, coronavirus
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ E-mail:หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393