การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการกระจายยาผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการกระจายยาผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-006-07-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ ศาตรา อาคารสัมนาคาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วันที่จัดการประชุม 01 -03 กรกฎาคม 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ