การประชุมวิชาการ
(Online) Escin : Their Role in Clinical Practice
ชื่อการประชุม (Online) Escin : Their Role in Clinical Practice
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-014-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญ ในการจ่ายยา ให้คำแนะนำในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาตัวที่สถานพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งร้านขายยาถือเป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพ และข้อมูลการใช้ยาต่างๆ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการอักเสบแลัอาการบวม เป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อย และจำเป็นต้องมีการเข้าใจ กลไกและข้อมูลการเลือกใช้ยาที่ถูกต้อง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Escin : Their Role in Clinical Practice ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ของ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ Escin และการเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งใช้ของ Escin
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้ Escin ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอาการอักเสบ และอาการบวม รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาในการรักษา เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา
คำสำคัญ
Topic 1: Escin : its Role in Clinical Practice
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th