การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริการเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2563
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริการเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2563
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-036-05-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่จัดการประชุม 22 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก แนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
“ร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการ จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยา”
เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม กฎระเบียบข้อบังคับตามข้อตกลง ในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพัฒนาร้านยาคุณภาพสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรมจึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพ เน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุก ที่เป็นนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจประทับใจ มีสุขภาวะที่ดีบนพื้นฐานของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริการเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่