การประชุมวิชาการ
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 5)
ชื่อการประชุม โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 5)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-015-06-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันที่จัดการประชุม 01 -30 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ,บุคลการทางการแพทย๋
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 48 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสำคัญในกระบวนการใช้ยา คือ ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เภสัชจลนศาสตร์ของยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย มีหลักฐานทางคลินิกมากมายที่แสดงให้เห็นว่าถึงประโยชน์ของการติดตามระดับยาในเลือดของยาบางชนิด ในการทำนายประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยจากการใช้ยา อาทิ ยาต้านจุลชีพยาต้านชัก ยาดิจ๊อกซิน ยากดภูมิคุ้มกัน
จากการประกาศใช้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพทำให้มีการกำหนดมาตรฐานและสมรรถนะทางวิชาชีพในบุคลากรที่เข้าร่วม เภสัชกรเองมีบทบาทสำคัญในทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การฝึกอบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิกมาติดตามดูแลและปรับขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เภสัชกรสามารถแสดงบทบาทในการดูแลการใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สัมพันธ์กับระดับยาในเลือด
การฝึกอบรมในหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากอาจารย์และเภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ในด้านหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิกการประเมินสภาวะของผู้ป่วย การประเมินผลของยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยแต่ละราย การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์การออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด การคำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ การแปลผลระดับยาที่วัดได้การเสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ยา การติดตามประสิทธิผลของการให้บริการในผู้ป่วย การสื่อสารข้อมูลระหว่างวิชาชีพ จะทำให้เภสัชกรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
วัตถุประสงค์
1.ให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดการใช้ยา
2.ให้เภสัชกรได้ฝึกประเมินผลของยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยแต่ละราย
3.ให้เภสัชกรสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์
4.ให้เภสัชกรสามารถออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด
5.ห้เภสัชกรสามารถคำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
6.ให้เภสัชกรสามารถแปลผลระดับยาที่วัดได้
7.ให้เภสัชกรสามารถเสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ยา
8.ให้เภสัชกรสามารถติดตามประสิทธิผลของการให้บริการในผู้ป่วย
9.ให้เภสัชกรสามารถมีแนวคิดในการทำวิจัยด้านการติดตามระดับยาในเลือด
คำสำคัญ
การตรวจติดตามระดับยาในเลือด
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์