การประชุมวิชาการ
(Online) Antioxidant and Multiple benefits of N-Acetylcysteine and The oral problem that need solution and Pharmacological potential of Chamomile
ชื่อการประชุม (Online) Antioxidant and Multiple benefits of N-Acetylcysteine and The oral problem that need solution and Pharmacological potential of Chamomile
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-013-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 28 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย ปัจจุบันการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาอาการเจ็บคอ และผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่ต้องการของผู้มาใช้บริการ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Antioxidant and Multiple benefits of N-Acetylcysteine and The oral problem that need solution and Pharmacological potential of Chamomile ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และประโยชน์ของ N-Acetylcysteine
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และประโยชน์ของ Camomile
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา
คำสำคัญ
Topic 1: Antioxidant and Multiple benefits of N-Acetylcysteine and The oral problem that need solution and Pharmacological potential of Chamomile
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th