การประชุมวิชาการ
CPE WEBINAR: DIFFERENT ROLE OF NOVEL GENERATION ANTI-HISTAMINE AND TOPICAL STEROID IN SKIN ALLERGIES
ชื่อการประชุม CPE WEBINAR: DIFFERENT ROLE OF NOVEL GENERATION ANTI-HISTAMINE AND TOPICAL STEROID IN SKIN ALLERGIES
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-019-05-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 21 พฤษภาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ