การประชุมวิชาการ
Online แนวทางใหม่ ! การดูแลและรักษาภูมิแพ้จมูก สำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม Online แนวทางใหม่ ! การดูแลและรักษาภูมิแพ้จมูก สำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-011-06-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 21 มิถุนายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรชุมชน มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ร้านขายยาถือเป็น
แหล่งที่พึ่งของชุมชนที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรค
และแนวทางการรักษาอยู่เสมอ อาการภูมิแพ้ถือเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มผู้มาใช้บริการร้านขายยา และเป็นอาการที่
ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาอาหาร และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ
ในหัวข้อ “แนวทางใหม่! การดูแลและรักษาภูมิแพ้จมูก สำหรับเภสัชกร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกาการของโรค และการประเมินอาการภูมิแพ้จมูก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้คำแนะนำ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์รักษาอาการภูมิแพ้ และสามารถนำไปปรับใช้ได้
ในกรปฏิบัติงานจริง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th